ESNAF OLMA ŞARTI

02 Aralık 2013 Pazartesi
Esnaf olmanın şartları 1- Esnaf ve sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt olmak zorundadırlar. 2- Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı, esnaf ve sanatkarlar çalışma bölgesi içindeki ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar. 3- Esnaf ve sanatkar siciline usulüne uygun bir biçimde kaydını yaptırmış olan ilgili, odaya müracaat ederek üye kayıt beyannamesini alır. 4- İlgili, üye kayıt beyannamesinin 2. ve 3. sayfalarını doldurur, tarih koyar ve imzalar. İmza atamayanlar sol ellerinin baş parmağını veya sol eli yoksa sağ el baş parmağını imza yerine basarlar. Hangi elin baş parmağının basıldığı oda ilgilileri tarafından beyannameye işaret olunur. İmzalama ve parmak basma işi oda yetkilisi önünde yapılır ve yetkili şahıs imza veya parmak izinin kime ait olduğunu beyannameye yazarak hüviyetini de belirtmek suretiyle imzalar. 5- Beyannamenin 1. sayfası oda yetkilileri tarafından doldurulur ve ilgilinin fotoğrafı beyannameye yapıştırılır. 6- İlgilinin kayıt beyannamesinde yazdığı hususların doğru olup olmadığı ve kendisinin esnaf ve sanatkar niteliği taşıyıp taşımadığı, oda yönetim kurulunun görevlendireceği bir yetkili tarafından tetkik edilir. Sonuç bir rapora bağlanır. 7- Yönetim kurulu bu husustaki incelemelerini en geç bir ay içinde karara bağlamak ve aldığı kararı yönetim kurulu karar defterine yazmak zorundadır. 8- Durumu uygun görülenlerin odaya kayıtları için yönetim kurulunca karar alınır ve üye kayıt defterine teselsül eden numara ile kayıtları yapılır. Odaya kaydedilen üyeye, bir kayıt sicil numarası ve bir üye kimlik kartı verilir. 9- Üyelik müracaatı kabul edilen veya reddolunan ilgiliye, durum sebepleriyle birlikte en geç bir ay içinde bildirilir. 10- Aynı faaliyetten dolayı, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilemezler. 11- Üyeliği reddolunan ilgili, odaya alınmamasına dair karara karşın, bu kararın tebellüğünü müteakip 10 gün içinde yetkili mahkemeye (Asliye Hukuk) itiraz edebilir. Mahkeme kararı kesindir. 12- Aynı yerde en yakın konuda oda bulunamadığı veyahut oda olup ta konu itibariyle benzerlik arzetmediği durumlarda ilgililer birleşerek karma esnaf ve sanatkarlar odası kurarlar ve üyeler buraya kaydedilir 13-.Esnaf ve sanatkarların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkar aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir. 14-Esnaf ve sanatkarlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkar Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır. 15-Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir. Üyelik Şartları Nelerdir? 1-T.C. uyruğunda olmak veya yabancı devlet uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticareti yürütmeye izinli bulunmak. 2-Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmak, 3-Esnaf ve sanatkar niteliğini taşımak, (Bu niteliği taşımakla beraber reşit olmayanlar, aday üye sıfatı ile kaydedilebilirler. Aday üyelerin beyannameleri veli veya vasi tarafından doldurularak imzalanır. Bu hususla ilgili her türlü muamelenin muhatabı ilgili veli veya vasidir. Bu kimseler odanın sağlayacağı her türlü imkandan faydalanmakla beraber, genel kurula üye sıfatı ile katılamazlar. Vasi:Mahkeme tarafından tayin edilen ilgilinin her türlü işlemlerinden sorumlu olan kişidir.)
 

[Zorunlu]

[Zorunlu Değil]

[(@, - , $, %, <, >) geçerli değildir.]

* Güvenlik Bölümü :
236 [Güvenlik amacıyla soldaki değerleri doldurunuz.]